Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Switzz Bikes gedeponeerd bij Kamer van Koophandel op 63738325 2015 te Rotterdam.

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a) “Onderneming”: de besloten vennootschap Switzz Bikes, gevestigd te NUMANSDORP en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63738325 en met BTW-identificatienummer NL119927342B01, hierna ook genoemd “Switzz Bikes” of “SB”

b) “Afnemer”: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel met wie SB een overeenkomst aangaat dan wel aan wie SB een aanbieding doet, hierna ook genoemd “Koper”;

c) “Overeenkomst”: iedere overeenkomst die tussen ondernemer en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

d) “Produkt”: ieder op grond van de overeenkomst door ondernemer aangeboden, te leveren of geleverde zaak.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Onderneming en Afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze afwijkingen van de voorwaarden moeten door Switzz Bikes zijn bevestigd en gelden alleen voor die specifieke overeenkomst waarvoor deze afwijkingen gemaakt zijn; voor het overige blijven de onderhavige voorwaarden van kracht.

1.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing. Onderneming en afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.

1.6. Indien Onderneming niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat onderneming in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Aanbiedingen, bestellingen en bevestigingen

2.1. Aanbiedingen en offertes van Switzz Bikes zijn vrijblijvend tenzij in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders is bepaald. Toepasselijkheid van art. 219 boek 6BW wordt uitgesloten.

2.2. Afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, opgave van maten en gewichten, prijzen of andere indicaties die door Switzz Bikes worden verstrekt binden Onderneming jegens Afnemer niet.

2.3. Een overeenkomst met een Afnemer komt pas tot stand nadat Onderneming de bestelling van de Afnemer schriftelijk, bijvoorbeeld door middel van een orderbevestiging, heeft aanvaard dan wel door het door Onderneming uitvoering geven aan de bestelling.

2.4. De Koper dient de gewenste zaken bij zijn bestelling zo volledig mogelijk te omschrijven met aanduiding van produktcodes. Bij verschil tussen de -door Koper beoogde- bestelling en de schriftelijke bevestiging van Onderneming is de Koper aan de schriftelijke bevestiging van Onderneming gebonden tenzij de koper binnen acht dagen na datum van de bevestiging Switzz Bikes bericht dat de bevestiging van Switzz Bikes niet in overeenstemming is met de bestelling en de Koper bewijst dat zulks voor Switzz Bikes kenbaar was.

2.5. Onderneming behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren.

Artikel 3. Prijzen

3.1. Voor of bij het sluiten van de koopovereenkomst vastgestelde prijzen mogen in geval van nadien maar vóór de levering van de zaken ingetreden wijziging in kostprijsbepalende factoren – zoals de inkoopprijzen, de in- of uitvoerrechten, de lonen, de belastingen, de heffingen of de wisselkoers van de Euro tegenover vreemde valuta- door Switzz Bikes met inachtneming van de gewijzigde bedragen worden verhoogd. Dit geldt niet voor verkochte fietsen ten aanzien waarvan koper aantoont dat deze op het moment dat Switzz Bikes aanspraak maakt op verhoging van de prijs door de koper reeds zijn verkocht. De Koper heeft het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval deze verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen één week na de kennisgeving van de verhoging plaats te vinden. Ingeval van ontbinding door de Koper is Onderneming niet tot enige schadevergoeding gehouden.

3.2. Indien de prijzen voor of bij het sluiten van de koopovereenkomst niet zijn vastgesteld, zijn de door Switzz Bikes te berekenen en door de koper verschuldigde prijzen, de in de prijslijsten van Switzz Bikes vermelde prijzen die gelden op de dag van de levering.

3.3. Boven de in de vorige leden van dit artikel bedoelde prijs is de Koper in de volgende gevallen verzendkosten verschuldigd: De verzendkosten voor binnenlandse zendingen voor onderdelen en accessoires bedragen in 2014 €10,00; bij verzendingen die een totaalwaarde van € 80,00 te boven gaan worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Deze twee bedragen worden jaarlijks aangepast.

Artikel 4. Zekerheidstelling

4.1. Indien er gerede twijfel bij de Onderneming bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Koper is Switzz Bikes gerechtigd om vooruitbetaling of tot het nakomen van de betalingsverplichting van de Koper voldoende zekerheid of aanvulling van gestelde zekerheid te verlangen en eerst nadat deze vooruitbetaling is ontvangen of deze zekerheid is gesteld c.q. aangevuld, te leveren of met levering(en) voort te gaan. De Koper is aansprakelijk voor de door Switzz Bikes door deze vertraagde aflevering te lijden schade voor zover deze vertraging het gevolg is van het niet onverwijld voldoen aan de door Switzz Bikes gestelde eisen.

4.2. Indien de Koper niet binnen 14 dagen aan het verlangen van Switzz Bikes tot voorafgaande betaling of zekerheidstelling heeft voldaan, is Switzz Bikes bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 5. Aanduidingen, rijklaar maken en registratie gegevens

5.1. Het is de Koper niet toegestaan de op door Switzz Bikes geleverde fietsen aangebrachte frame-nummers, merken, namen of tekens dan wel de aangebrachte chips te (doen) verwijderen of veranderen of daaraan op enigerlei wijze zijn medewerking te verlenen. Koper mag geen andere merken of tekens op de fietsen van Switzz Bikes aanbrengen dan zijn eigen handelsnaam op zodanige wijze dat geen verwarring met het merk van Switzz Bikes ontstaat.

5.2. De Koper zal de door Switzz Bikes geleverde fietsen controleren en op vakbekwame wijze en afgesteld op de berijder rijklaar maken zodat deze naar behoren afgemonteerd en geschikt voor veilig gebruik aan de klanten worden afgeleverd.

5.3. In verband met eventuele recall actie (zie art. 14) is Koper verplicht de namen en adressen van zijn kopers/afnemers en de framenummers van de aan deze personen geleverde fietsen te registreren en deze gegevens te bewaren. Koper is bij doorverkoop van fietsen aan niet- consumenten, verplicht de in dit artikel opgenomen verplichtingen van de Koper, (mede) ten behoeve van SB, aan zijn koper(s) op te leggen.

Artikel 6. Garantie en reclames

6.1. Op de door Switzz Bikes verkochte zaken is uitsluitend de garantie van toepassing die in de/het bij aflevering te verstrekken gebruikershandleiding en/of label is omschreven.

6.2. Koper is op vertoon van het originele garantiebewijs en de originele aankoopbon verplicht controle en garantieaanspraken van consumenten overeenkomstig de garantievoorwaarden te honoreren, ook indien de fiets bij een andere erkende Switzz Bikes dealer is gekocht.

6.3. Een reclame betreffende geleverde zaken beïnvloedt niet de verplichtingen van de koper uit hoofde van eerdere of nog te verrichten leveranties en geven de koper niet het recht de betaling van de vordering van Switzz Bikes op te schorten

6.4. Garantie periode frame en voorvork 24 maanden vanaf datum aankoop bewijs.

Artik

el 7. Industriële en intellectuele eigendomsrechten en reclamemateriaal

7.1. Switzz Bikes behoudt de industriële en intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteurs- en modelrechten, met betrekking tot de door haar verstrekte afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, technische specificaties, modellen, ontwerpen, schetsen, schema’s e.d. Deze mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet aan derden, in welke vorm dan ook, worden doorgegeven, ter inzage worden verstrekt of worden vermenigvuldigd. Op verzoek van Switzz Bikes dienen zij onverwijld te worden teruggeven.

7.2. SB is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schending van octrooien, licenties, auteurs-, model- en/of andere industriële en intellectuele eigendomsrechten van koper of van derden als gevolg van gebruik van door of namens de koper verstrekte gegevens, zoals tekeningen, modellen, ontwerpen e.d. De Koper vrijwaart SB ter zake aanspraken van derden op grond van (vermeende) inbreuk op deze rechten.

7.3. Reclame door Koper mag geen afbreuk doen aan het imago van (het merk) Switzz Bikes. Indien Switzz Bikes van oordeel is dat daarvan sprake is zal zij in overleg treden met Koper en is Koper verplicht zijn reclame aan te passen voor zover dit redelijk is. Switzz Bikes is daarnaast bevoegd aanwijzingen voor reclame te geven, zowel voor algemene reclame als voor speciale acties. Bij reclame en verkoop via internet dienen de winkel en de werkplaats van koper duidelijk te worden vermeld.

7.4. Het door Switzz Bikes aan de koper, al dan niet gratis, verstrekte reclamemateriaal blijft eigendom van Switzz Bikes. Op eerste aanvrage van Switzz Bikes is de koper verplicht onverwijld bedoeld materiaal ter beschikking van Switzz Bikes te stellen. Bij het einde van de relatie van Switzz Bikes met de Koper is het de Koper verboden nog langer het desbetreffende reclamemateriaal -ook al is dit reclamemateriaal niet van SB afkomstig- te gebruiken indien daarop de naam, het embleem of welke andere aanduiding ook van SB voorkomt. De koper is indien in, op of bij zijn pand of elders, bijvoorbeeld op een marktplein of sportveld een aanduiding als bedoeld is aangebracht, verplicht deze, na beëindiging van de relatie met Switzz Bikes onverwijld te (doen) verwijderen.

7.5. Bij aanbieding en verkoop van niet onder het merk SB geleverde fietsen zal geen enkele aanduiding mogen voorkomen waaruit zou kunnen worden opgemaakt dat die fietsen van Switzz Bikes afkomstig zijn.

Artikel 8. Facturering en betaling

8.1. Switzz Bikes is gerechtigd tot facturering ook na iedere deellevering.

8.2. Behoudens afwijkende overeenkomst is de Koper verplicht de in rekening gebrachte prijs binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek, korting of verrekening te voldoen.

8.3. De in rekening gebrachte prijs is evenwel, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, te allen tijde terstond opeisbaar ingeval de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, een verzoek van de Koper (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd, de koper door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest alsmede ingeval de koper één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit de onderhavige koopovereenkomst dan wel uit een andere overeenkomst c.q. uit de wet voortvloeien, niet nakomt.

8.4. De Koper is, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn.

8.5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Koper vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

8.6. Indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is hij bovendien de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten belopen tenminste 15% van de nog verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 200,-. SB is slechts gehouden de gemaakte kosten te bewijzen voor zover die het in de voorafgaande zin bedoelde % te boven gaan.

Artikel 9. Recall

De Koper is verplicht op eerste verzoek en met inachtneming van de aanwijzingen van SB terstond mee te werken aan het terugroepen, terugsturen en/of herstellen van door SB geleverde, al dan niet door Koper doorverkochte, fietsen die, naar het oordeel van SB behept zijn of kunnen zijn met gebreken waardoor de veiligheid negatief wordt beïnvloed.

Artikel 10. Hoofdelijkheid

Indien de Koper uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van het uitvoeren van een overeenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens Switzz Bikes voor de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 11. Aflevering

11.1. Een overeengekomen (af)leveringstermijn geldt steeds als streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

11.2. Als datum van aflevering wordt aangemerkt de dag van bezorging van de zaken als bedoeld in lid 4 en lid 5 van dit artikel dan wel de dag waarop de zaken worden afgehaald.

11.3. Bij overschrijding van een overeengekomen c.q. met inachtneming van art. 13. lid 2 verlengde (af)leveringstermijn, kan de Koper Switzz Bikes schriftelijk in gebreke stellen. De Onderneming is ten aanzien van de (af)levering pas in verzuim indien de Onderneming vervolgens nalaat (af) te leveren binnen een in die ingebrekestelling opgenomen redelijke nadere termijn. Deze redelijke nadere termijn bedraagt tenminste zes weken. Indien Switzz Bikes binnen deze redelijke nadere termijn de zaken nog niet heeft (af)geleverd, is de koper bevoegd de overeenkomst voor zover deze niet is nagekomen, te ontbinden. Als Switzz Bikes de overeenkomst reeds ten dele is nagekomen, zal de Koper het reeds geleverde gedeelte van de zaak behouden en de daarvoor verschuldigde koopprijs voldoen tenzij de Koper aantoont dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door de Koper niet (meer) doeltreffend kan worden gebruikt of benut ten gevolge van het niet leveren van de resterende zaken. In het laatste geval heeft de Koper de bevoegdheid de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting om hetgeen reeds geleverd was voor rekening en risico van de Koper aan Switzz Bikes terug te zenden. Overschrijding van een (af)leveringstermijn door Switzz Bikes geeft de Koper geen recht op schadevergoeding.

11.4. De producten zullen, voor zoveel de Koper in Nederland is gevestigd, door Switzz Bikes bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden gezonden naar, het bij Switzz Bikes bekende adres van de Koper. Indien de Koper niet in Nederland is gevestigd zullen de producten door Switzz Bikes doch voor risico en rekening van de Koper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden gezonden naar het bij Switzz Bikes bekende adres van de Koper.

11.5. De Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze worden bezorgd tenzij de Onderneming eerder dan overeengekomen aflevert.Indien de Koper verzuimt de zaken op het in lid 6 bedoelde moment in ontvangst te nemen geraakt de Koper reeds daardoor in verzuim. Switzz Bikes is dan gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de Koper op te slaan of te doen opslaan. De Koper is verplicht aan de Onderneming de opslagkosten volgens het bij de Onderneming gebruikelijke c.q. het aan de Onderneming in rekening gebrachte tarief te vergoeden. De Koper is niet bevoegd betaling van de onderhavige zaken te weigeren wegens nog niet plaatsgehad hebbende levering. Onverminderd het recht van Switzz Bikes op vergoeding van alle kosten en schade, waaronder voormelde opslagkosten, is Switzz Bikes in de in de eerste zin van dit lid aangeduide gevallen ook gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

11.6. De Koper is verplicht na aflevering te controleren of het afgeleverde aan de overeenkomst beantwoordt en met name op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien niet terstond -uiterlijk binnen 24 uur- na aflevering van de zaken door de Koper over de afgeleverde hoeveelheid schriftelijk wordt gereclameerd, geldt dat de op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermelde hoeveelheden als juist zijn erkend. Indien de Koper bij het in lid 8 bedoelde onderzoek en controle gebreken en/of tekortkomingen ontdekt, dient hij deze uiterlijk binnen acht dagen na constatering schriftelijk aan Switzz Bikes te melden. Bij overschrijding van de in dit lid genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen Switzz Bikes ter zake van die tekortkomingen c.q. gebreken.

Artikel 12. Eigendomsovergang en voorbehoud, risico en pandrechten

12.1. Behoudens het gestelde in de leden 3 en 4 van dit artikel, zal de eigendom van de zaken op de koper overgaan op het in artikel 5 in lid 4 dan wel lid 5 bedoelde tijdstip van (af)levering dan wel het moment waarop deze zaken worden afgehaald.

12.2. Onverminderd het bepaalde in art. 5 lid 5 en art. 5 lid 7 zijn de zaken voor risico van de Koper vanaf de in lid 1 van dit artikel bedoelde tijdstip van (af)levering c.q. afhalen.

12.3. Switzz Bikes behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de Koper (af)geleverde zaken en af te leveren zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien SB in het kader van deze verkoopovereenkomsten ten behoeve van de Koper door de Koper te vergoeden werkzaamheden verricht of zal verrichten, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de Koper ook deze vorderingen van Switzz Bikes geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Switzz Bikes tegen de Koper heeft of mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de Koper in één of meer van zijn verplichtingen uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten jegens Switzz Bikes.

12.4. Zolang de eigendom van de (af)geleverde zaken niet op de Koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in artikel 6 lid 5 van deze Overeenkomst.

12.5. Op (af)geleverde zaken die in eigendom van de Koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de Koper bevinden, behoudt Switzz Bikes zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van alle vorderingen die Switzz Bikes dan uit welken hoofde dan ook, nog tegen de Koper mocht hebben. Switzz Bikes is te allen tijde gerechtigd en wordt hierbij door de Koper onherroepelijk gemachtigd om de ter vestiging van dit pandrecht benodigde handelingen te verrichten (waaronder uitdrukkelijk begrepen het vestigen van het pandrecht bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte) en daarbij ook namens de Koper op te treden. De Koper verplicht zich op verzoek van Switzz Bikes aan deze verpanding onverwijld zijn medewerking te verlenen.

12.6. De Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van SB te bewaren. De Koper is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan SB op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de koper op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra SB te kennen geeft dit te wensen, door de Koper aan SB worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van SB tegen de koper.

12.7. Indien de Koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Switzz Bikes tekortschiet of SB goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Switzz Bikes gerechtigd om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens de Koper, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

12.8. Het is de Koper toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de Koper verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op voet van het bepaalde in dit artikel. De koper verbindt zich, zodra Switzz Bikes de wens daartoe te kennen geeft, vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt, voor zover de koper deze niet verpand heeft aan haar financierende bank, niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Switzz Bikes. De koper verbindt zich verder, bedoelde vorderingen, zodra Switzz Bikes de wens daartoe te kennen geeft, aan Switzz Bikes te verpanden op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welken hoofde dan ook tegen de koper.

12.9. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van SB op de geleverde zaken door natrekking of zaakvorming teniet gaat, vestigt de koper bij voorbaat een bezit loos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van SB, tot zekerheid van al hetgeen de koper, uit welken hoofde ook, aan SB verschuldigd is en zal worden. Het eigendomsvoorbehoud van Switzz Bikes komt niet te vervallen bij betaling aan Switzz Bikes door een derde die in de vordering van SB op de koper wordt gesubrogeerd.

Artikel 13. Overmacht

13.1. Van overmacht aan de zijde van Switzz Bikes is sprake, indien Switzz Bikes verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terrorisme, molest, brand, waterschade, overstroming, epidemie, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, beslaglegging, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, gebrek aan materialen, grond-, hulpstoffen en voorraad, defecten aan transportmiddelen en vervoersbelemmeringen, alles zowel in het bedrijf van Switzz Bikes als van haar leveranciers en degenen die met opslag of transport zijn belast en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Switzz Bikes ontstaan.

13.2. Een overeengekomen (af)leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Switzz Bikes door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

13.3. Indien door overmacht de aflevering meer dan drie maanden vertraagd wordt, zijn zowel Switzz Bikes als de koper bevoegd de overeenkomst – voor het niet uitgevoerde gedeelte – te ontbinden met inachtneming van het in lid 4 bepaalde.

13.4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, zal de Koper het reeds geleverde gedeelte van de zaken behouden en de daarvoor verschuldigde koopprijs voldoen, tenzij de Koper aantoont dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door de Koper niet (meer) doeltreffend kan worden gebruikt of benut ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken. In dit laatste geval heeft de koper, indien de levering meer dan drie maanden vertraagd is, de bevoegdheid de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting om hetgeen hem reeds geleverd was, voor rekening en risico van de Koper, naar SB terug te zenden.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1. Behoudens wat betreft de verplichtingen van Switzz Bikes uit hoofde van de in artikel 6 aangeduide garantie en/of art. 25 lid 1 boek 7 BW is SB niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte, materiële of immateriële schade, hoe ook genaamd, die de koper lijdt in verband met of voortvloeiende uit met SB gevoerde onderhandelingen, een met SB aangegane koopovereenkomst, een fout, tekortkoming of verzuim van SB, een door Switzz Bikes gedaan beroep op overmacht of een door Switzz Bikes geleverde of herstelde zaak of welke (andere) oorzaak dan ook, tenzij a.) de door Switzz Bikes afgesloten en in stand te houden aansprakelijkheidsverzekering (voor een maximaal bedrag van €1,500,000.–) dekking biedt en in het betreffende geval tot uitkering overgaat; b.) de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Switzz Bikes en met dien verstande dat ingeval van een tekortkoming in de uitvoering van een koopovereenkomst Switzz Bikes aansprakelijk gesteld kan worden voor vergoeding van de directe schade van de koper tot maximaal het bedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende bestelling of opdracht waaruit de schadeaanspraak voortvloeit, exclusief BTW, aan Switzz Bikes heeft betaald c.q. verschuldigd is.

14.2. In alle gevallen waarin Switzz Bikes een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventueel aangesproken werknemer(s) van Switzz Bikes eveneens een beroep daarop doen, als was het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) van Switzz Bikes bedongen.

Artikel 15. Ontbinding

15.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 lid 2, artikel 11 lid 5 en artikel 13 lid 3 kan Switzz Bikes de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden -zonder tot enige schadevergoeding jegens de Koper gehouden te zijn en onverminderd het recht van SB schadevergoeding van de Koper te vorderen- ingeval de Koper in staat van faillissement of insolventie wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een verzoek van de Koper (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd, de Koper (indien deze rechtspersoon is of een personenvennootschap vormt) wordt ontbonden, de Koper door beslaglegging op essentiële vermogensbestanddelen, welke beslaglegging niet binnen drie maanden is opgeheven, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, de Koper zijn onderneming duurzaam staakt, alsmede ingeval de koper één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit een koopovereenkomst dan wel uit een andere overeenkomst c.q. uit de wet voortvloeit, niet nakomt.

15.2. In de gevallen genoemd in lid 1 is het door de koper aan Switzz Bikes verschuldigde, schadevergoeding daaronder begrepen, terstond en ten volle opeisbaar.

Artikel 16. Verbod overdracht en verpanding rechten en/of verplichtingen

De Koper kan rechten of verplichtingen uit enige overeenkomst met Switzz Bikes alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Switzz Bikes overdragen aan, respectievelijk doen overnemen door een derde. Het is Koper evenmin toegestaan vorderingen van Koper op Switzz Bikes, uit welken hoofde ook, aan een derde te verpanden tenzij Switzz Bikes daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend. Switzz Bikes kan deze toestemming onder voorwaarden verlenen.

Artikel 17. Geheimhouding

De Koper zal de overeenkomst en al hetgeen waarvan zij in verband met het sluiten of de uitvoering van deze overeenkomst kennis krijgt en waarvan zij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op geen enkele wijze aan een derde openbaren. De vorige zin geldt niet voor zover openbaarmaking voor de uitvoering van deze overeenkomst noodzakelijk is of de Koper tot openbaarmaking verplicht is op grond van enig wettelijk voorschrift.

Artikel 18. Conversie en bepalingen die van kracht blijven, wijziging van de overeenkomst

18.1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is. Na het eindigen van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht, die daarvoor naar hun aard bestemd zijn.

18.2. De inhoud van deze Overeenkomst mag eenzijdig worden gewijzigd door Switzz Bikes slechts door hiervan de Koper te informeren. Indien de Koper geen schriftelijk protest aantekent binnen 30 dagen na hiervan in kennis te zijn gesteld, zullen de nieuwe voorwaarden van toepassing zijn alle nieuwe Overeenkomsten alsmede op de bestaande overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na het moment van in kennis stelling.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Switzz Bikes en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag) is uitdrukkelijk uitgesloten.

19.2. Alle geschillen, geen uitgezonderd, welke naar aanleiding van door deze voorwaarden beheerste verhoudingen tussen partijen mochten ontstaan, zullen, worden onderworpen aan het oordeel van de competente rechtbank te Rotterdam.